Thông tin liên hệ 
          CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG
         KHÁCH SẠN LONG XUYÊN - CỬU LONG
            
 Địa chỉ: Số 19 - 21 Nguyễn Văn Cưng - Mỹ Long - TP.LX - An Giang
             Điện thoại : 0296. 3841927 - 3941427 - 911927
             Fax: 02963. 842483
            Email: longxuyenhotel@hcm.vnn.vn, cuulonghotel@gmail.com
             chaunguyenlx@gmail.com, phuchanhlx@gmail.com
              Website: http://www.longxuyenhotel.com
Góp ý kiến 
134591